Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle door Adrion gedane offertes evenals door hem gesloten overeenkomsten onderworpen aan onderstaande voorwaarden. De cliënt wordt geacht deze factuurvoorwaarden te kennen en deze integraal te aanvaarden, ongeacht zijn eventuele hiermee in strijd zijnde verkoopvoorwaarden.

1.2. Geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden is toegestaan zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Adrion. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat geen enkele voorwaarde waarvan tekst voorkomt op de documenten van de cliënt door Adrion wordt aanvaard.

Artikel 2: Ontvankelijkheid van klachten

2.1. Geen enkele klacht is nog ontvankelijk indien de grieven, nauwkeurig omschreven, niet binnen de drie werkdagen na kennisname en/of in ontvangstname der prestaties per aangetekend schrijven door de cliënt aan Adrion zijn verzonden.

2.2. Het is echter wel te verstaan en uitdrukkelijk aanvaard dat het indienen van klachten de cliënt echter nooit het recht geeft om de eigen betaling op te schorten.

Artikel 3: Betalingen

3.1. De betalingen geschieden via storting op het rekeningnummer IBAN BE58 0636 6126 3179 van Adrion, zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst van betaling. De uitgifte van een wissel of een andere wijze van betaling schept geen schuldvernieuwing, noch afwijking van deze clausule, evenmin als van huidige factuurvoorwaarden.

De niet-betaling of gedeeltelijke betaling op de vervaldag door de cliënt heeft tot gevolg dat:

  • alle openstaande rekeningen, met inbegrip van de nog niet vervallen wissels onmiddellijk opeisbaar worden.
  • Alle door Adrion verleende kortingen en betalingsfaciliteiten komen te vervallen.

Artikel 4: Conventionele (verwijl)intresten

Alle op de vervaldatum achterstallige betalingen der facturen worden belast met een intrest gelijk aan 12% per jaar en wel vanaf de vervaldag, zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling. Adrion behoudt zich bovendien het recht voor om de acceptatie van de door hem getrokken wissels te eisen. De cliënt vermag zich niet beroepen op een betwisting met Adrion om een betaling te weigeren.

Artikel 5: Schadebeding

Indien vertraging in de betaling van een openstaande factuur meer dan 30 dagen bedraagt, wordt 15 dagen na het verzenden van een ingebrekestelling, bij uitdrukkelijke overeenkomst tussen de partijen, de schuldvordering verhoogd met 15%, en zulks met een minimum van 50€.  En dit bij wijze van vaste en onherroepelijke schadevergoeding.

Dit onverminderd de eventuele toepassing van artikel 1244 B.W.

Artikel 6: Verbreking

6.1. In aanvulling op het bepaalde in art. 6.2 voornoemd wordt uitdrukkelijk aanvaard dat bij welk danige niet-betaling door de cliënt van een deel of van het geheel der door hem verschuldigde bedragen, Adrion het recht heeft om alle verdere prestaties onmiddellijk stop te zetten. Tevens behoudt Adrion zich terzake het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte. De cliënt heeft, in voorkomend geval, geen enkel verhaal, noch enig recht op schadevergoeding voor desgevallend niet uitgevoerde prestaties.

6.2. Adrion behoudt zich eveneens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement of kennelijk onvermogen van de cliënt, alsook bij om het even welke wijziging aan zijn juridische toestand.

Artikel 7: Bevoegde rechtsmacht en toepasselijk recht

7.1. Wanneer in geval van betwisting de eis een bedrag van 1.860,00 € zou overtreffen, worden alleen als bevoegd erkend, de Rechtbanken te Antwerpen.

7.2. Elke overeenkomst wordt uitsluitend door het Belgische recht beheerst.